icono levantamiento

Proxectos de construcción

 1. Naves, edificacións, instalacións forestais (parque, almacén, serradoiro, carpintería...)
 2. Movementos de terra e explanacións
 3. Viveiros forestais ornamentais
 4. Estanques e depósitos
 5. Piscifactoría
 6. Granxa cinexética
 7. Cerramentos
 8. Regos e conduccións de auga
 9. Electrificación rural
 10. Saneamentos e drenaxes
 11. Silos e almacéns
 12. Parques de maquinaria forestal
 13. Apeiros e accesorios forestais
 14. Pistas, vías e sendeiros
 15. Sinalización

Proxectos, plans de xestión e estudos do medio natural

 1. Ordenación forestal, documento simple de xestión forestal ou documento compartido, documento de adhesión ó código de boas prácticas e modelos silvícolas ou de xestión forestal xenéricos; e documentación para a certificación forestal, individual, de grupo e sistema de dilixencia debida (EUTR)
 2. Repoboación forestal
 3. Aproveitamentos: madeiras, leñas, biomasa, cortiza, cogomelos, pastos, froitos, plantas aromáticas e medicinais
 4. Tratamentos silvícolas e sistemas silvopastorais
 5. Pragas e enfermidades forestais
 6. Inventarios forestais
 7. Prevención de incendios forestais
 8. Restauración de áreas incendiadas
 9. Protección do solo, restauracións hidrolóxico-forestais e control da erosión.
 10. Sistemas fluviais, corrección de ríos, ribeiras e noiros.
 11. Plan de caza, ordenación cinexética
 12. Corrección de impactos ambientais
 13. Estudios de impacto ambiental

Proxectos de paisaxismo

 1. Parques urbanos, periurbanos, áreas recreativas e xardíns
 2. Restauración de explotacións mineiras a ceo aberto, vertedoiros e áreas degradadas
 3. Fixación de noiros de obras públicas

Valoracións e topografía

 1. Valoración de fincas, montes, construccións rústicas, explotacións e industrias forestais
 2. Taxacións de danos
 3. Deslindes, medición de fincas, partición, segregación
 4. Peritaxes xudiciais

Outros

 1. Dirección de obra
 2. Xestión de montes privados e públicos, xestión catastral
 3. Tramitación de subvencións, permisos e documentación para a certificación forestal
 4. Educación ambiental
 5. Certificación enerxética: certificado de eficiencia enerxética
 6. Plans de seguridade e saúde
 7. Traducción de documentos técnicos ó francés (ingénieur forestier)